Distribution covers 25 provinces and cities in mainland China and 15 countries world wide

Shanghai, Shenzhen, Chongqin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunan, Shanxi, Gansu, Qinghai, Hebei, Shanxi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning

United States, Canada, Mexico, Russia, Brazil, Italy, Germany, Thailand, Vietnam, India, Sri Lanka, Philippines, Myanmar, Iran, South Africa

Join Us

Contact us